Hình 1.Từ phần mềm agent đến agent thông minh
Hình 1.Từ phần mềm agent đến agent thông minh