Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS
DVMS Co., Ltd

Tạo Blockchain và BitCoin bằng HTML và Javascript (Phần 1): Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

Công nghệ Blockchain

Blockchain khá đơn giản và dễ hiểu. Đó là một dạng cơ sở dữ liệu nhưng lưu trữ phân tán. Rất khó để chỉnh sửa một bản ghi sau khi đã được thêm vào. Thường được sử dụng như là muốn cuốn sổ giao dịch.

Tạo Blockchain và BitCoin bằng HTML và Javascript (Phần 1): Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

Chúng ta thường nhầm lẫn là chỉ có ngân hàng mới cần chứng chỉ giao dịch không sửa được. Nhưng chúng ta hàng ngày gặp các trường hợp này rất nhiều. Chúng ta cần dữ liệu không thể sửa đổi để tránh bị lừa đảo khi giao dịch tay đôi.

Ví dụ: bạn đi thuê nhà, hợp đồng thuê nhà ghi rõ giá tiền thuê hàng tháng, và ngày bắt đầu thuê. Sau đó hợp đồng được viết làm 2 bản và bạn giữ 1 bản, chủ nhà giữ một bản. Nếu một ngày đẹp trời, chủ nhà nói bạn chưa đóng tiền tháng này.

Bạn cần có 2 tờ giấy hợp đồng để đối chiếu lại ngày bắt đầu đóng tiền. 2 tờ giấy hợp đồng mà tôi vừa nói là 1 dạng nguyên thủy của dữ liệu phân tán không thể sửa đổi. Và cũng có thể hiểu đó là 2 bản ghi của 1 blockchain. Nó là phân tán vì lưu ở 2 phía người dùng và không cần đến một nơi trung gian thứ 3 để lưu trữ.

Nếu có nhiều hơn 2 người dùng, thì công nghệ Blockchain cũng vẫn không thay đổi cách hoạt động, lúc này 2 hoặc nhiều người dùng trao đổi với nhau thì các giao dịch trong cùng một hệ thống (cùng một mạng) phải được liên kết (nối lại, xích lại, chaining) lại với nhau thành một mảng duy nhất. Và mỗi người trong mạng sẽ có được toàn bộ lịch sử giao dịch của những người khác trước đó.

Như vậy nếu có 5 người chơi, thì sẽ có tới 5 bản ghi của lịch sử giao dịch được phân tán trong mạng. Nếu một trong 5 người tự ý sửa đổi bản ghi để đưa cho 4 người còn lại, 4 người kia sẽ biết ngay có gian dối và họ sẽ không chấp nhận.

Đó chính là SỰ PHÂN TÁN, và SỰ MINH BẠCH của công nghệ Blockchain.

Đó chính là SỰ PHÂN TÁN, và SỰ MINH BẠCH của công nghệ Blockchain.

Thứ tự xây dựng một Blockchain hoàn chỉnh

Ngay bây giờ, ta hãy thử sử dụng javascript và HTML để tự xây dựng một công nghệ Blockchain xem sao.

Để mô tả một Block (phần tử giao dịch) trong Blockchain (mảng các giao dịch), ta cần một class như sau:

/*=== ĐÂY LÀ CLASS MÔ TẢ CẤU TRÚC CỦA MỘT BLOCK. MỘT PHẦN TỬ CỦA BLOCKCHAIN ===*/
class Block {
  constructor(NgayGioTao, DuLieu, HashTruocDo = '') { //Để tạo ra một Block chúng ta cần truyền vào các tham số như sau:
    this.NgayGioTao = NgayGioTao; //Ngày tháng hiện tại tạo ra Block này
    this.DuLieu = DuLieu; //Dữ liệu sẽ được lưu trong BLock này. Nó có thể là bất cứ cái gì, từ String, Array, Object JSON...
    this.HashTruocDo = HashTruocDo; //Lưu trữ Hash của Block ngay trước Block này. Vì các Block sẽ được nối lại thành chuỗi (mảng).
    this.Hash = this.TinhToanHash(); //Mã hóa toàn bộ nội dung của BLock này theo thuật toán SHA256 và lưu lại vào chính Block này.
  }
  TinhToanHash() { //Hàm mã hóa nội dung của toàn bộ Block. Do đó ta cần lấy toàn bộ các thuộc tính của Block đưa vào SHA256 để mã hóa ra một chuỗi.
    return CryptoJS.SHA256(this.HashTruocDo + this.NgayTao + JSON.stringify(this.DuLieu)).toString(); //chú ý: JSON.stringify(this.DuLieu) sẽ convert biến Object this.DuLieu thành chuỗi.
  }
}

Dữ liệu trong một Block rất đơn giản. Hàm quan trọng nhất trong mỗi Block chính là hàm tính toán giá trị Hash (mã hóa) của toàn bộ Block đó. Vì hàm tính toán Hash cần đến một thuật toán mã hóa mạnh là mã hóa SHA 256 bit, do đó ta cần một thư viện. Ở đây tôi dùng CryptoJS. Tôi sẽ load thư viện này từ cdn:

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.9-1/core.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.9-1/sha256.min.js"></script>

Chúng ta cần tạo một class Blockchain để chứa mảng các phần tử Block. Hãy xem đoạn code sau và đọc comment:

/*=== ĐÂY LÀ CLASS MÔ TẢ CẤU TRÚC CỦA MỘT BLOCKCHAIN. LÀ MỘT MẢNG CÁC BLOCK ===*/
class Blockchain {
  constructor() { //Cấu trúc của Blockchain như sau
    this.MangBlock = []; //Tạo ra một mảng rỗng để chứa các Block. 
    this.MangBlock.push(new Block("01/01/2018", "Genesis Block", "0")); //Tạo phần tử đầu tiên của Blockchain. Đây thường được gọi là Genesis Block, hay chính là "phần tử khởi tạo". Các phần tử tiếp theo sẽ nối tiếp vào phần tử này.
  }

  PhanTuCuoiCung() {
    return this.MangBlock[this.MangBlock.length - 1]; //Lấy ra phần tử cuối cùng của Blockchain
  }

  TaoMoiBlock(newBlock) { //Hàm dùng để thêm mới một Block vào Blockchain.
    newBlock.HashTruocDo = this.PhanTuCuoiCung().Hash; //Lấy Hash của phần tử cuối cùng của mảng và lưu vào HasTruocDo của phần tử này
    newBlock.Hash = newBlock.TinhToanHash(); //Tính toán Hash của chính phần tử này.
    this.MangBlock.push(newBlock); //Nối phần tử newBlock vào làm phần tử cuối cùng của mảng Blockchain.
  }

  KiemTraTinhToanVen() {
    for (let i = 1; i < this.MangBlock.length; i++) {
      const BlockHienTai = this.MangBlock[i]; //Lấy ra phần tử ở vị trí hiện tại
      const BlockTruocDo = this.MangBlock[i - 1]; //Lấy ra phần tử ở ngay trước vị trí hiện tại
      if (BlockHienTai.Hash !== BlockHienTai.TinhToanHash()) { //Kiểm tra lại Hash của toàn bộ Block hiện tại và Hash đã lưu xem có trùng nhau không.
        return false; //Nếu không trùng tức là Dữ liệu trong Block hiện tạiđã bị chỉnh sửa, hàm KiemTraToanVen sẽ trả về false luôn.
      }
      if (BlockHienTai.HashTruocDo !== BlockTruocDo.Hash) { //Lấy Hash hiện tại và Hash phần tử trước đó đã lưu xem có trùng nhau không.
        return false; //Nếu không trùng tức là Hash của Block hiện tại đã bị chỉnh sửa, hàm KiemTraToanVen sẽ trả về false luôn.
      }
    }
    return true; //Nếu kiểm tra hết toàn bộ trong vòng For mà không vấn đề gì thì tức là Blockchain vẫn toàn vẹn, chưa bị sửa đổi.
  }
}

Hàm TaoMoiBlock() là hàm sẽ đảm bảo 2 việc:

 1. Tính toán toàn bộ Hash của Block hiện tại và lưu lại.
 2. Lấy Hash của Block cuối cùng để lưu vào biến HashTruocDo của Block hiện tại. Như vậy thì các Block sẽ được nối (chain-xích) lại với nhau thông qua ràng buộc là mã Hash.

Hàm KiemTraTinhToanVen() là một hàm rất quan trọng, đóng vai trò trái tim trong Blockchain. Mỗi khi một người dùng bất kỳ muốn kiểm tra toàn bộ Blockchain hiện tại xem có an toàn hay không để tiếp tục giao dịch.

Toàn bộ các Hash trong chuỗi được lấy ra so sánh. Tính toàn vẹn của từng Block và tính liên kết của toàn bộ Block phải được đảm bảo không bị sai mã Hash. Nếu có một trường hợp sai, tức là data đã bị ai đó trong mạng chỉnh sửa.

Như vậy là công nghệ Blockchain tự tạo đã xong, giờ ta có thể bắt đầu test nó:

 var MyCoin = new Blockchain(); //Tạo mới một Blockchain để chứa các giao dịch. Ở đây ta có thể coi là lịch sử giao dịch của đồng tiền MyCoin.
MyCoin.TaoMoiBlock(new Block("02/01/2018", { //Thêm một giao dịch mới, Data là một Object chứa nội dung chuyển tiền
  NguoiGui: "Ong A",
  NguoiNhan: "Ba B",
  Tien: 350
}));
MyCoin.TaoMoiBlock(new Block("03/01/2018", {//Thêm một giao dịch mới, Data là một Object chứa nội dung chuyển tiền
  NguoiGui: "Ba B",
  NguoiNhan: "Ong C",
  Tien: 200
})); 

Thêm chút mắm muối, ta sẽ được một file html hoàn chỉnh. Bạn có thể lưu lại và bật trực tiếp bằng trình duyệt chrome hoặc firefox.

Các bạn có thể xem DEMO tại link này: LINK_DEMO

Sau khi chạy kết quả ta sẽ thấy sự toàn vẹn của dữ liệu đã được kiểm tra đúng. Và dữ liệu MangBlock cũng đã liên kết đúng giữa HashTruocDo và Hash của 2 phần tử liền kề nhau.

Download file example1.html tại đây: LINK_DOWNLOAD

Kết luận

Chỉ đơn giản như vậy là ta đã tạo thành công một công nghệ Blockchain. Để có thể giao dịch được thì file example1.html này của chúng ta phải được copy đến các máy cá nhân của người dùng trong mạng. Và giá trị MangBlock phải là cố định và được sync (đồng bộ) bằng mạng ngang hàng P2P để mỗi khi có giao dịch mới ở máy một người, toàn bộ những người khác sẽ Validate (kiểm tra lại tính toàn vẹn những gì được thêm vào) và tiếp tục giao dịch tiếp.

Công nghệ Blockchain sơ khai này mới đáp ứng được một số yêu cầu đơn giản của Blockchain:

 1. Dữ liệu nằm phân tán.
 2. Dữ liệu và mã nguồn được minh bạch. Người dùng sẽ dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn.
 3. Một khi dữ liệu đã thêm vào hệ thống thì không thể xóa hoặc sửa được nữa. Nếu mất đi một phần tử thì chuỗi của chúng ta không toàn vẹn. Điều này đảm bảo tính minh bạch của toàn hệ thống, không ai có thể tác động vào hệ thống và mọi người đều nhìn thấy rõ dữ liệu một khi đã thêm vào thành công.

Tuy nhiên công nghệ Blockchain vừa tạo vẫn còn một số sơ hở:

 1. Người dùng dễ dàng thêm hàng trăm ngàn giao dịch vào hệ thống mỗi giây. Dẫn đến hệ thống bị SPAM và toàn giao dịch rác. Blockchain dài nhất cũng sẽ được coi là đúng nhất do đó khả năng sai lệch hệ thống.
 2. Hacker dễ dàng clone (copy) toàn bộ biến MangBlock rồi sửa một bản ghi, rồi ghi đè toàn bộ MangBlock fake đó vào hệ thống của hắn. Tiếp theo MangBlock đó sẽ được tính toán lại Hash cho thành chuỗi mới và đồng bộ tự động, và ghi đè vào máy của những người còn lại. Dẫn đến sự “tèo” của hệ thống chúng ta khổ công gây dựng.

Để nâng cấp hệ thống vừa xây dựng, chúng ta cần tìm hiểu đến một công nghệ cao siêu hơn. Đó chính là các công nghệ “đào” tiền ảo, hay còn gọi là Mining. Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần 2.

Nguồn Viblo.asia

 

Có thể bạn chưa biết:

 

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>

Có thể bạn quan tâm:

Quản lý thu chi kinh doanh, tài chính cá nhân,... trên điện thoại và máy tính bảng.

Đầy đủ tính năng cần thiết và dễ dàng sử dụng. Dùng miễn phí nhưng an toàn tuyệt đối!

Quản lý thu chi kinh doanh.
Quản lý thu chi bán hàng online.
Quản lý thu chi cửa hàng.
Quản lý vay nợ, trả nợ.
Quản lý thanh khoản hợp đồng.
Quản lý tài chính cá nhân.
Quản lý tài chính hộ gia đình.
Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng.
An toàn, không sợ bị lộ dữ liệu tài chính.
Dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

* Ứng dụng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, chạy offline, trên ứng dụng chỉ có banner quảng cáo nhỏ của Google. Chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng, không cài cắm các phần mềm độc hại, không gây tốn pin,...

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho điện thoại và máy tính bảng Android TẠI ĐÂY >>

hoặc qua QRCODE sau:

quản lý thu chi trên smartphone android

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng qua file APK, tải file tại đây >>


Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho iOS (iPhone và iPad) TẠI ĐẬY >>

 ios qrcode

 Xem hướng dẫn chi tiết từng tính năng tại phần Hướng dẫn >>

 

 

Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ bài, bạn đã cùng DVMS chia sẻ những điều hữu ích

Chuyển đổi số, Kinh tế số

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.