Đây là một danh sách kiểm tra thử nghiệm cho các ứng dụng web và máy tính để bàn.

Mục tiêu của bài viết là để chia sẻ một trong những danh sách kiểm tra thử nghiệm toàn diện nhất.